Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOTH

facebook youtube phone
Rychlý kontakt:
+420 727 988 955
5 tajných rad pro plavce
V naší publikaci pomůžeme Vám i Vašim dětem zbavit se strachu z potopení hlavy.

Náš přístup

Plavecká příprava Swim Smooth je jedinečná

Individuální přístup

 • Podporujeme OSOBITÝ PLAVECKÝ PROJEV. Neprosazujeme jednu techniku plaveckého způsobu, ale přizpůsobujeme ji podle vašich individuálních dispozic a vhodné závodní disciplíny.
 • Rozlišujeme PLAVECKÉ TYPY. Podle vašeho somatotypu, osobnostních rysů a plavecké zkušenosti poznáme, jaký jste typ - BAMBINO, ARNIE, KIKTASTIC, OVERGLIDER, SWINGER, SMOOTH

Otevřený přístup

 • Každý den chceme být lepší, abyste vy mohli být silnější, rychlejší a vytrvalejší. TEORETICKÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SDÍLÍME s trenéry a svěřenci jiných oddílů.
 • SYSTÉM VÝUKY plaveckých dovedností není dogmatický - UPRAVUJEME ho podle potřeb a největších nedostatků, které vás brzdí v rozvoji.

Odborný přístup

 •  PLAVÁNÍ JE VĚDA - špičkové vzdělání, dlouholeté praxe a vlastní závodní zkušenosti nás naučili plavecké nedostatky poznat, vysvětlit a odbourat.

Komplexní přístup

 • Rozvíjíme VŠECHNY SLOŽKY PLAVECKÉ PŘÍPRAVY - techniku, vytrvalost, sílu, rychlost, regeneraci, psychologii a taktiku

Efektivní přístup

 • Hledáme a opravujeme PŘÍČINY CHYB, neopravujeme pouze následky.
 • Sestavujeme EFEKTIVNÍ TECHNICKÁ CVIČENÍ a klademe důraz na jejich správné provádění!
 • PLÁNUJEME plaveckou přípravu a závodní kalendář. Plavce nepřetěžujeme, ani se z nich nesnažíme udělat vítěze rychle a za každou cenu.

Respektující přístup

 • Dodržujeme ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ PLAVCE A TRENÉRA. Nepovyšujeme se a nasloucháme, dítě a trenér potřebují vzájemný respekt!
 • Budujeme PARTNERSKOU KOMUNIKACI. Nepřikazujeme ani nehodnotíme plavce způsobem TY JSI ŠPATNÝ, ale popisujeme stylem TOHLE MŮŽEŠ DĚLAT LÉPE.
 • NASLOUCHÁME A VYSVĚTLUJEME. Zpětná vazba je základem každého učení a společného rozvoje trenéra i plavce.
 • Budujeme BEZPEČNOU A PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU. Výkon vnímáme jako osobní posun hranic a soutěž jako příležitost k předvedení nových dovedností a schopností. Nezdravé srovnávání a soupeření vede k ohrožení vlastní hodnoty a nepřátelství.
 • Pracujeme na VNITŘNÍ MOTIVACI, jednotlivé cíle zdůvodňujeme a nastavujeme společně. Klíčová je smysluplnost, svobodná volba a chuť spolupracovat.

FUN přístup

 • Plavání nás baví a do přípravy vkládáme ZÁBAVNÉ A HERNÍ PRVKY. Trénink není drilování, honění kilometrů a jen plavání od stěny ke stěně. Plavání skrze radost podporuje duševní hygienu a dlouhodobé setrvání v činnosti!

Plavecká příprava nejmenších dětí je ve Swim Smooth dále rozvedena. Náš SWIM SMOOTH přístup k dětem je

Bezpečný

Na skupinu s malý počtem žáků jsou dva instruktoři a minimálně jeden instruktor je po celou dobu lekce s dětmi ve vodě. Využíváme vhodně zvolené nadnášející pomůcky. Velký důraz je klademe na adaptační cvičení, umožňující plné a bezpečné zvládnutí vodního prostředí, včetně nácviku dovedností nutných pro sebezáchranu. Pro skupinová cvičení využíváme různých forem organizace, nejčastěji v kruhu, nejen z důvodu přehlednosti, ale i podpory kolektivní sounáležitosti.

Individuální

Díky zdvojení instruktorů, zajistíme pečlivé provedení cvičení, kdy jeden z instruktorů vždy na potřebnou dobu provádí aktuální cvičení pouze s jedním dítětem, zatímco ostatní děti nacvičují ve skupině s druhým instruktorem.

Otevřený

Každé pololetí umožňujeme rodičům přímou účast na lekci. Také zajišťujeme videozáznam pokroků v učení, který zpřístupňujeme rodičům na chráněném webovém prostoru našich webových stránek. Dále zájemcům můžeme domluvit pořízení profesionálního videa nebo fotografií z kurzu.

Odborný

Swim Smooth je unikátní svou australskou metodikou plavání, která se opírá především o tyto čtyři základní pilíře:

 • hlubokou znalost oboru plavání
 • schopnost okamžité a přesné analyzovat nedostatky v provedení cvičení
 • jasné a jednoduché vysvětlení vedoucí k nápravě, které je přizpůsobeno věku a zralosti dítěte
 • soustředění se na odstraňování samotné příčiny nedostatku.

V praxi to znamená, že dobrý trenér je ten, který má výborné teoretické znalosti, dokáže rozpoznat příčinu nedostatků, je schopen vše srozumitelně vysvětlit a zvolit správný postup výuky.

Komplexní

Naše škola se liší od jiných přesnější a rozsáhlejší definicí základních plaveckých dovedností, které v celé šíři učíme. Naše unikátní australská metodika oproti jiným jasně definuje tyto základní plavecké dovednosti:

 • vstup do vody
 • výstup z vody
 • výdechy
 • zkoumání prvních pohybů ve vodě
 • vznášení se, splývání, rotace
 • pády a skoky
 • orientace pod vodou, potápění
 • rozvoj pocitu vody

Efektivní

Děti se díky dlouhodobému a rozsáhlému procvičování základních plaveckých dovedností cítí ve vodním prostředí jistěji a základ pro další pokrok v učení je kvalitnější a trvalejší. Vhodně zvolené nadnášecí pomůcky nelimitují děti v pohybu.

Respektující

Respektující přístup v našem pojetí pro (před)školní zařízení především znamená, že děti jsou přirozeně vtaženy do vlastního procesu učení – neplní jen bezmyšlenkovitě příkazy trenérů, samy se do určité míry podílí na volbě aktivit a rozhodování. Zároveň se ale dětem nepodbízíme, za průběh lekce a plnění cílů jsme plně zodpovědní.

FUN&SKILL

Plavání nás baví a přípravu stavíme na zábavných a herních cvičeních. V učení využíváme jen smysluplné hry a zapojujeme všechny smysly. V lekcích také využíváme dva maskoty - Plavla a Plavlínu, kteří jsou dětem kamarády a provází je procesem učení, dále autorské plavecké říkanky a obrázkové výukové karty a omalovánky. Výuka není drilování, důsledně respektujeme specifika výuky předškolních dětí.

 

Vize

Swim Smooth budujeme jako úspěšný a vítězný plavecký oddíl. Naše členy i ostatní plavecké kluby inspirujeme k lepším plaveckým a trenérským výsledkům.

 

Poslání

Vážíme si všech plavců a plaveckých odborníků, naší vášní je výuka a zdokonalování plavání a poskytování pozitivního a profesionálního zázemí.

 

Etický kodex

 • Swim Smooth žije plaváním. Náš přístup je pozitivní, otevřený, velkorysý, pečující, pragmatický a bez přísných pravidel a dogmat. Každý plavec je pro nás důležitý, bez ohledu na jeho úroveň schopností a plaveckých dovedností.
 • Jednáme s každým plavcem rovnocenně. Ke každému klientovi se chováme slušně, nepovyšujeme se nad něj.
 • Filozofie Swim Smooth je otevřená a inovativní, naši trenéři stále aktivně rozvíjejí svou trenérskou praxi a zkušenosti a jsou otevřeni k jejich sdílení s ostatními.
 • Víme, že "závodník má být středem pozornosti", čímž míníme, že bereme v úvahu potřeby, cíle a pocity plavců. Proto s plavci jednáme vždy v jejich zájmu. Nepřipouštíme, aby zastaralé názory nebo domýšlivost ovlivňovaly náš trenérský přístup nebo poskytované poradenství.
 • Při tréninku se plavcům neustále věnujeme naplno, nepřipouštíme jakékoli rušivé vlivy - telefonování, poslouchání rádia nebo jiné vyrušování a odvádění pozornosti.
 • Vždy jednáme profesionálně, bez urážlivého chování. Konkrétně netolerujeme: nadávky, sarkasmy, sugestivní poznámky, sexuální narážky, osobní komentáře, egotistické a jiné nežádoucí chování.
 • Respektujeme osobní soukromí zákazníků a spolupracovníků. Týká se to především poskytování soukromých lekcí ve vlastních prostorách zákazníků a v šatnách všech plaveckých zařízení.
 • Respektujeme názory jiných lidí, firem a organizací. Když sdělujeme náš odlišný názor nebo přístup, nejednáme ani negativisticky, ani konfrontačně.
 • Tam, kde to je ku prospěchu našich zákazníků důležité, využíváme nejmodernější technologie. Jsme pokročilí uživatelé počítačů, internetu, technologií, potřebných k video analýzám, e-mailu, internetových fór a sociálních sítí.
 • Nikdy neposíláme nevyžádané hromadné e-maily (spamy).
 • Pokud je to možné, pomáháme i plavcům, kteří ještě nejsou našimi zákazníky.
 • Za všech okolností jednáme bez předsudků vůči pohlaví, rase, sexuální orientaci, zdravotnímu postižení, sociálnímu zázemí nebo věku.
 • Odpovídáme za bezpečnost a ochranu zdraví, dbáme na bezpečné prostředí pro každého, kdo navštíví zařízení nebo prostory, ve kterých pracujeme nebo trénujeme. Nikdy nikoho naším chováním a jednáním neohrožujeme.

 

Pokud by Vás zajímaly další detaily či zajímavosti o Swim Smooth, můžete si přečíst článek "Swim Smooth učí plavat jinak a lépe" na našem Blogu, který naspala přímo naše hlavní trenérka Gabriela.

 

 

Rádi byste zjistili více o našem přístupu v praxi?

Napište nám na info@swimsmooth.cz nebo na 727 988 955.

Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.