Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOTH

facebook youtube phone
Rychlý kontakt:
+420 727 988 955
5 tajných rad pro plavce
V naší publikaci pomůžeme Vám i Vašim dětem zbavit se strachu z potopení hlavy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu Swim Smooth Czech Republic, z.s. (IČ: 01479997) a využíváním služeb fyzické osoby - podnikatele Mgr. Gabriely Minaříkové (IČ: 68893973)

 

(dále jen „Správce“),

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,

 2. datum narození,

 3. adresu místa pobytu,

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,

 • Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS

 • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha

 • České unii sportu, z.s.

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic CSPS a s tím souvisejícími

 • činnostmi,

 • identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu ani využívat služeb fyzické osoby - podnikatele Mgr. Gabriely Minaříkové.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný

oddíl/klub a fyzická osoba) moje

 1. fotografie,

 2. videa,

 3. zvukové záznamy,

 4. sportovní výsledky

 5. telefonní číslo

 6. e-mail

 7. rodné číslo

 8. informaci o platné zdravotní prohlídce

 

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,

 • vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,

 • vyřizování pojištění, apod.)

 • naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,

 • Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS

 • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha

 • České unii sportu, z.s.

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a

souhlasím s ním. To stvrzuji potvrzením formuláře na webových stránkách.